• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

Office of Provincial Commercial Affaris Nakhon Pathom

โครงสร้างบุคลากร

1157 ยอดเข้าชม

นายพงศ์สุธี สุขศิริ

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายวรัญญู วิชัยภูมิ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

นางสาวมณีรัตน์ ชาวหงษา

นักวิชาการพาณิชย์

นางสาวจงจิตร เพชรเกอร์

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (CPI) อำเภอบางเลน

นางสาวฐิตาภา นาคทั่ง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (CPI) อำเภอเมืองนครปฐม

นางสาวชานิสา ดีเสือ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นายพิพิชญ์ ผดุงสัจจกุล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล นิ่มนุช

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด


นางสาวขวัญเรือน อยู่พะเนียด

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชุดา มโนรถประดิษฐ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์ ทุ่งสง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกมล อยู่คำ

โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวศิรัตน์ ตันเจริญ

โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


นางรพีพันธ์ อ่อนนาน

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายสุพัฒนา ขันธ์ถม

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายชัพพมนต์ พงศ์ทองน้อย

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวสุรีพร เชื่อมวราศาสตร์

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางสาวกิติยา บุญญานิติพงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรอุษา อุดมวรศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุรีพร พวงทองทับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภาสวรรณ สุขสวัสดิ์นุวงษ์

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวดารินทร์ ห้วยหงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวปัทมา ทองคำ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ลูกจ้างกองทุน)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิมลณัฐ สุขมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอนุพัช รูปสูง

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายสาธิต ปิยะพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางกอบกุล ปิยะพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส3

นางสาวสาธิกุล ปิยะพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวชินาภา บุญมาเลิศ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายปฎิภาณ ศรีชมภู

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพัฒน์ อยู่พะเนียด

พนักงานขับรถยนต์

นางณัฏฐยา บิลเกษม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล