• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

Office of Provincial Commercial Affaris Nakhon Pathom

ทำเนียบ

126 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

1. นายไพศาล นพรัตน์ 15 ม.ค. 2516 - 1 ต.ค. 2522
2. นายมงคล สมคะเน 1 ต.ค. 2522 - 15 ก.ค. 2524
3. นางยงศักดิ์ สาระสมบัติ 15 ก.ค. 2524 - 2 ต.ค. 2527
4. นายทนง อุทารสกุล 2 ต.ค. 2527 - 1 เม.ย. 2531
5. นายเจริญ จิตบรรจง 1 เม.ย. 2531 - 30 ก.ย. 2535
6. นายนิกร อริยวงศ์ 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2540
7. นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา 1 ต.ค. 2540 - 16 พ.ย. 2541
8. นายผดุงพงษ์ พรรณ์แผ้ว 16 พ.ย. 2541 - 30 ก.ย. 2544
9. นายวิฑูร สุขพูล 1 ต.ค. 2544 - 30 พ.ย. 2548
10. นางสาววิสา มัญญกูล 1 ธ.ค. 2544 - 14 ส.ค. 2551
11. นายวิฑูร สุขพูล 15 ส.ค. 2551 - 30 ส.ค. 2557
12. นายเลิศหล้า นาคะเกศ 31 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2560
13. นางกาญจนา ชมมี 2 พ.ย. 2561 - 17 ม.ค. 2563
14. นายพงศ์สุธี สุขศิริ 20 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน